Living Heritage 4 All

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, εκατομμύρια Ευρωπαίοι παραμένουν αποκλεισμένοι τόσο από την αγορά εργασίας όσο και από την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση. Το 21,9% του πληθυσμού της ΕΕ βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (π.χ. Βουλγαρία 32,8%, Ελλάδα 31,8%, Λετονία 28,4%, Κύπρος 23,9%, Πολωνία 18,9%, Γερμανία 18,7% το 2018). Οι νέοι, οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρία, οι μετανάστες και οι εθνικές μειονότητες κ.λπ. συχνά υποεκπροσωπούνται στις κοινωνικές και πολιτιστικές διαδικασίες. Οι ομάδες αυτές έχουν λιγότερη πρόσβαση σε εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, επειδή χρειάζονται οικονομικούς πόρους, πληροφορίες για τις ευκαιρίες και, σε πολλές περιπτώσεις, ενθάρρυνση για να συμμετάσχουν. Στην ΕΕ, μόνο το 11,1% των ενηλίκων συμμετέχει στη δια βίου μάθηση (π.χ. Βουλγαρία 2,5%, Ελλάδα 4,5%, Πολωνία 5,7%, Λετονία 6,7%, Κύπρος 6,7%, Γερμανία 8,2% το 2018). 

Παρόλο που η πολιτιστική κληρονομιά ορίζεται ως κάτι που κληρονομήθηκε από το παρελθόν, αποτελεί με πολλούς τρόπους έναν σύγχρονο και "ζωντανό" πολιτιστικό πόρο στην Ευρώπη. Τόσο η διατήρηση όσο και η αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Η πολιτιστική κληρονομιά έχει σημαντική εγγενή και κοινωνική αξία. Στις υλικές και άυλες εκφάνσεις της, η πολιτιστική κληρονομιά είναι απαραίτητη για την τοπική ταυτότητα, καθώς συμβάλλει στην κοινή κατανόηση και την αίσθηση της κοινότητας, με θετικό αντίκτυπο στην κοινωνική συνοχή. Μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της συμμετοχής των πολιτών και των συμμετοχικών διαδικασιών στις πόλεις και τις περιφέρειες, προωθώντας έτσι νέα μοντέλα διακυβέρνησης με πολλούς εμπλεκόμενους φορείς. Η πολιτιστική κληρονομιά είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντική για την προώθηση του διαγενεακού διαλόγου και της δια βίου μάθησης. Η στήριξη και κινητοποίηση των τοπικών φορέων που προωθούν την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση μέσω της πρόσβασης στην πολιτιστική κληρονομιά θα οδηγήσει σε ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς με μια καλά λειτουργούσα δημοκρατική κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς που θα βασίζεται στην αλληλεγγύη και την ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό και τις συναφείς υπηρεσίες.

Το έργο συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς (2018). Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, 8 στους 10 Ευρωπαίους θεωρούν την πολιτιστική κληρονομιά σημαντική όχι μόνο για τους ίδιους προσωπικά, αλλά και για την κοινότητά τους, την περιοχή τους, τη χώρα τους και την ΕΕ στο σύνολό της. Μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία είναι υπερήφανη για την πολιτιστική της κληρονομιά, είτε αυτή προέρχεται από τη δική της περιοχή ή χώρα είτε από άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Σε ολόκληρη την Ευρώπη από το 2018 και μετά, χιλιάδες πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις θα επιτρέψουν σε ανθρώπους από κάθε υπόβαθρο να ανακαλύψουν την πλούσια πολιτιστική ποικιλομορφία της Ευρώπης και να προβληματιστούν για το πώς θα τη διατηρήσουν για τις μελλοντικές γενιές.

Το έργο στοχεύει: 

 1. Στην αύξηση της πρόσβασης στη μάθηση για τις ευάλωτες ομάδες,
 2. στη βελτίωση της πρόσβασης των ευάλωτων ομάδων στην πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης,
 3. στην παρακίνηση και ενδυνάμωση των ευάλωτων ομάδων μέσω νέων ευκαιριών μάθησης στον τομέα της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Οι επιχειρησιακοί στόχοι του έργου είναι: 

 1. να εκπονήσει συγκριτική μελέτη για τις παραδοσιακές γιορτές και τα τρόφιμα ή τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τις εκδηλώσεις αυτές σε κάθε χώρα/περιοχή,
 2. να δημιουργηθούν συλλογές σεμιναρίων που θα παρουσιάζουν την πολιτιστική κληρονομιά κάθε χώρας και θα δίνουν σε όλους την ευκαιρία να μάθουν για την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά,
 3. να αναπτύξει έναν οδηγό για εκπαιδευτές που θα περιέχει μια συλλογή συστάσεων και βέλτιστων πρακτικών για την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, προκειμένου να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των ευάλωτων ομάδων,
 4. η δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας μάθησης Heritage4All με διαδικτυακούς μαθησιακούς πόρους,
 5. η παροχή ευκαιριών κατάρτισης για εκπαιδευτές ενηλίκων και ενήλικες εκπαιδευόμενους από ευάλωτες ομάδες. 

Οι ομάδες-στόχοι του έργου είναι: 

 • Εκπαιδευτές ενηλίκων, πολιτιστικοί οργανισμοί, οργανισμοί εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων, κοινωνικοί φορείς, τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές και φορείς χάραξης πολιτικής,
 • Τελικοί δικαιούχοι: Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών, των εθνικών μειονοτήτων, των νέων, των ηλικιωμένων, των ατόμων από μειονεκτικές περιοχές, των ατόμων με αναπηρία κ.λπ,
 • Έμμεσοι δικαιούχοι: τοπικές κοινότητες. 

Ο σχεδιασμός του έργου έχει πραγματική ευρωπαϊκή διάσταση. Οι εταίροι του έργου προέρχονται από έξι διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες και το έργο έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε εταίρος να συνεισφέρει τη δική του εμπειρία, γνώση και ικανότητα στην αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων. Η διακρατική συνεργασία θα βασιστεί στην προηγούμενη εμπειρία και την εμπειρογνωμοσύνη όλων των εταίρων του έργου, αυξάνοντας έτσι την προστιθέμενη αξία προηγούμενων έργων και δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν από τους εταίρους του έργου. Η διακρατική ομάδα θα βοηθήσει ώστε να εφαρμοστεί μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στην εκπαίδευση ενηλίκων, ανταλλάσσοντας εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές ενώ μέσω της συνεργασίας θα διασφαλιστεί η υψηλότερη δυνατή ποιότητα. Η κοινή δράση στον τομέα αυτό θα ενισχύσει την αμοιβαία εξωστρέφεια, το σεβασμό και την υποστήριξη της πολιτιστικής πολυμορφίας.

 

2020-1-LV01-KA204-077529
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.